gingiusuckhoe.com

Bài viết 11/2016

Ngày 10 tháng 4 năm 1995, Bộ Y tế đã ra quyết định số 517 BYT/QĐ “Ban hành tạm thời danh mục thuốc chủ yếu dùng trong bệnh viện, không để cho bệnh nhân tự mua”. Một quyết định thức thời, chính xác, rất cần thiết và hết sức hợp lòng người, mang tính chất nhân đạo, mà còn thể hiện ý thức phục vụ cao. Từ 5, 6 năm nay, trong khi bắt đầu có sự xóa bở bao cấp trong ngành y tế, tình hình kinh phí eo hẹp đã bắt buộc các bệnh viện áp dụng một biện pháp tình...